Voordelen

Het Nieuwe Draaien
 • bespaart kosten op brandstof en onderhoud
 • is beter voor het milieu
 • werkt comfortabeler
Delen via

Materieel & Brandstoffen

Urgentie materieel & brandstoffen

De verdere uitrol en opschaling van duurzamer materieel op de markt wordt belemmerd door de relatief hoge aanschafprijs van schone en/of zuinige mobiele werktuigen. De verdere toepassing van duurzame brandstoffen wordt belemmerd door onbekendheid en de relatief hogere prijs.

Deze Green Deal richt zich onder meer op:

 • inzet van energiezuinig en/of schoon grondverzetmaterieel;
 • verduurzaming van het materieelpark en gebruik van energiebesparende technieken;
 • stimuleren van onderhoud van mobiele conform fabrieksspecificaties;
 • gebruik van duurzame brandstoffen.

De machine(techniek) en brandstofkeuze zijn van grote mate bepalend voor de milieuprestatie van mobiele werktuigen op het werk.  Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

 • Machinekeuze en keuze. Kies de juiste soort machine en uitrustingsstuk voor het type grondsoort en passend bij de omstandigheden. Houd daarbij onder meer rekening met benodigde grootte (vermogen) en type aandrijving.
 • Correct en tijdig onderhoud. Door goed onderhoud te doen kan ook een besparing worden gerealiseerd. Een goed onderhouden machine is efficiënter en heeft een lagere off-time. Zorg voor tijdig en correct onderhoud van de machine door de technische dienst en voor periodieke veiligheidskeuring door BMWT-gecertificeerde keurmeesters.
 • Aanschaf energie-efficiënt materieel. Daarnaast gaat Het Nieuwe Draaien ook over aanschaf van energie-efficiënt materieel en onderhoud van materieel.
 • Toepassing van (duurzame) brandstoffen, waaronder bio-brandstoffen, energiezuinige en/of schone (toevoegmiddelen voor) brandstoffen en (semi) elektrische aandrijflijnen, die leiden tot minder uitstoot van schadelijke stoffen naar de lucht.

Onder de vlag van de Green Deal Het Nieuwe Draaien zijn afspraken gemaakt ter stimulering van duurzamer materieel en gebruik van duurzamere brandstoffen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

 • Organiseren van demonstratieprojecten voor alternatieve (onder meer synthetische en/of gasvormige brandstoffen) en duurzame brandstoffen voor mobiele werktuigen.
 • Initiatieven om de aanschaf van duurzame energiezuinige mobiele werktuigen en brandstoffen te stimuleren bij onderaannemers en materieeldiensten.
 • Opname van duurzame brandstoffen in duurzaam inkoopbeleid.

Raadpleeg uw brandstof- en materieelleverancier voor de huidige mogelijkheden op het gebied van duurzame brandstoffen en brandstof-efficiënt werkmaterieel. Op de BMWT site vindt u een overzicht van leveranciers van werkmaterieel. Op het gebied van brandstoffen verwijzen we u naar de aangesloten partners SHELL (voor de mogelijkheden van GTL) en Goodfuels (voor HVO).

GTL
GTL staat voor Gas-To-Liquids, een vloeibare brandstof gemaakt van aardgas. Shell GTL Fuel verbrandt schoner dan conventionele diesel  uit aardolie en produceert daardoor minder lokale uitstoot (stikstofoxiden, NOx, zwaveloxiden, SOx) en ook minder zichtbare zwarte rook (fijnstof). Meer informatie vindt u hier.

HVO
HVO staat voor Hydrotreated Vegetable Oil, een synthetische diesel gemaakt van pure afvalstromen, zoals afgewerkt frituurvet of reststromen van de papier- en pulpindustrie. De grondstoffen van deze biobrandstof concurreren dus niet met voedselproductie, en stimuleren geen ontbossing. Meer informatie vindt u hier.

SER Brandstoffenvisie
In het kader van het SER energieakkoord hebben overheden en marktpartijen in juni 2014 een duurzame brandstofvisie voor mobiliteit en transport gepubliceerd. Een visie die op de lange termijn van 2030 – 2050 inzicht en houvast moet geven bij de verduurzaming van mobiliteit en een overgang naar meer duurzame energie in transport mogelijk kan maken. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het visierapport