Voordelen

Het Nieuwe Draaien
  • bespaart kosten
  • is beter voor het milieu
  • werkt comfortabeler
Delen via

Beleid

Hoe kan via beleid Het Nieuwe Draaien gestimuleerd worden? Onder andere door Het Nieuwe Draaien op te nemen in beleidsmaatregelen op het gebied van duurzaam inkopen, maar ook in regelgeving (nationaal en internationaal) en door subsidie- en fiscale stimuleringsmaatregelen.

Inkoopinstrumenten

Opdrachtgevende partijen spelen een belangrijke rol in aanbestedingen in de grond, weg- en waterbouw, vastgoed en agrisector. In deze green deal willen zij onderzoeken of met bestaande inkoopinstrumenten de markt gestimuleerd kan worden tot het nemen van maatregelen die de uitstoot van CO2, NOx en fijn stof in de keten beperken.

  • Openbare aanbestedingen (EMVI – BPKV)

In openbare aanbestedingen nemen aanbestedende organisaties duurzame criteria in toenemende mate op. Onder de vlag van de Green Deal Het Nieuwe Draaien onderzoeken betrokken partners mogelijkheden om Het Nieuwe Draaien op te nemen als onderdeel van de aanbestedingsprocedure.

In de gewijzigde Aanbestedingswet van 1 juli 2016 is de betekenis van Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) veranderd. Wat voorheen werd aangeduid met EMVI, is Beste Prijs Kwaliteit Verhouding (BPKV) geworden. Aanbestedende organisaties kunnen met BPKV inschrijvingen selecteren op basis van een combinatie van prijs en kwaliteit waarbij onder kwaliteit onder meer duurzaamheid valt.

  • CO2-prestatieladder (maatregellijst)

De maatregellijst is een niet uitputtende lijst met CO2-reductiemaatregelen, onderverdeeld naar veelvoorkomende activiteiten van bedrijven die deelnemen aan de CO2-Prestatieladder. Bedrijven die werken met de CO2-prestatieladder krijgen te maken met deze lijst waaruit ze inspiratie halen om CO2-reducerende maatregelen te selecteren en te implementeren binnen hun eigen organisatie.  Het Nieuwe Draaien één van de duurzame maatregelen op deze maatregellijst. Denk bijvoorbeeld aan een cursus Het Nieuwe Draaien gericht op brandstofverbruikreductie door mobiele machines.

Een van de actiepunten in de Green Deal is dat betrokken partners Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO), het uitvoerend orgaan van de CO2-prestatieladder, periodiek informeren over actuele inzichten over Het Nieuwe Draaien. SKAO kan deze inzichten gebruiken voor het jaarlijks actualiseren van de maatregelenlijst. Voor meer informatie verwijzen we u naar SKAO.

  • Criteria Nationale Milieudatabase (Dubocalc)

DuboCalc staat voor Duurzaam Bouwen Calculator en is een rekenprogramma om de duurzaamheid en milieukosten van grond-, weg- en waterbouwwerken te berekenen. DuboCalc berekent alle effecten van het materiaal- en energieverbruik van wieg tot graf, ofwel van winning tot aan de sloop- en hergebruikfase. Als resultaat worden de effecten uitgedrukt in euro’s, de Milieukostenindicator (MKI). In de berekening worden daarbij alle relevante milieueffecten gedurende de totale levensloop meegenomen. Toepassing van brandstoffen valt daar ook onder.

Onder de vlag van de Green Deal HND valt ook stimulering van brandstoffen, waaronder bio-brandstoffen en (semi) elektrische aandrijflijnen, die leiden tot minder uitstoot van schadelijke stoffen naar de lucht en tot klimaatwinst. Betrokken partners onderzoeken mogelijkheden om dergelijke brandstoffen te laten opnemen in DuboCalc. Meer informatie over DuboCalc vindt u hier.

Regelgeving

Eén van de doelstellingen van de Green Deal HND is het ontwikkelen van beleid en regelgeving gericht op verduurzaming van mobiele werktuigen. Diverse overheden en brancheinstellingen zijn als partner verbonden aan de Green Deal. Uit die hoedanigheid onderzoeken betrokken partners naar mogelijkheden op het gebied van regelgeving en beleid om Het Nieuwe Draaien te bevorderen. Bijvoorbeeld door lobby op gemeentelijk, landelijk en Europees niveau ter bevordering van inzet van beleidsmiddelen.

Subsidie- en fiscale stimuleringsmaatregelen

Verduurzamen van het Nederlandse materieelpark is één van de doelstellingen van de Green Deal. Subsidie- en stimuleringsmaatregelen op aanschaf en onderhoud van machines kunnen een bevorderend effect hebben op de vergroening van het materieelpark. Onder de vlag van de Green Deal Het Nieuwe Draaien onderzoeken partijen de mogelijkheden voor subsidie op de ontwikkeling en aanschaf van zuinige/innovatieve mobiele werktuigen.

  • Milieu Investeringsaftrek

Om de aanschaf van milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen te bevorderen, heeft de overheid onder meer de MIA (Milieu Investeringsaftrek) in het leven geroepen. In de Milieulijst 2017 staat onder andere de elektrische of hybride aangedreven mobiele machine vermeld. Tot 36% van het investeringsbedrag voor de elektrische of hybride aangedreven mobiele machine, mag in mindering worden gebracht op de fiscale winst. Zie voor meer informatie de Milieulijst of neem contact op met RVO.

Een van de actiepunten in de green deal is om de mogelijkheden voor aanvullende stimuleringsmaatregelen te bevorderen voor ontwikkeling en aanschaf van zuinige innovatieve mobiele werktuigen voor de bouw- en infrasector.